ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Оратівської районної Ради

 

Загальні положення

1. Відповідно до статті 58 Закону  України “Про  місцеве самоврядування в Україні” виконавчий  апарат Оратівської  районної  Ради (далі – виконавчий апарат) здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матері­ально-технічне забезпечення  діяльності районної Ради, її орга­нів, депутатів; сприяє здійсненню  районною  Радою  взаємодії  і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самовря­дування і вико­навчої влади.

2. Виконавчий апарат у своїй діяльності ке­рується Конституцією України, Законами України "Про місцеве  са­моврядування в  Україні" та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами та нормативними актами України, рішеннями ра­йонної Ради, розпорядженнями голови районної Ради, а також   цим Положенням.

3. Структура, штатна чисельність і витрати на утримання виконавчого апарату встановлюються районною Радою за поданням голови Ради.

           4. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної Ради.

 

Основні завдання виконавчого апарату

5. На виконавчий апарат покладаються такі основні завдання:

- організація підготовки сесій районної Ради і питань, що  вносяться на розгляд Ради, забезпечення  своєчасного  доведення  рішень сесій Ради до виконавців;

- організація підготовки засідань президії районної Ради, сприяння в організації виконання її рішень;

- організація підготовки засідань координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради, сприяння в організації виконання її рішень;

- організація контролю за виконанням рішень районної Ра­ди, розпоряджень голови районної Ради;    

- координація діяльності постійних комісій районної  Ра­ди, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;

-  надання допомоги депутатам  у  здійсненні  ними  своїх повноважень;

-  забезпечення гласності в роботі районної Ради  та  її органів;

-  організація відповідно до рішень районної Ради прове­дення місцевих референдумів;

-  сприяння у роботі  виборчих комісій відповідно до чин­ного законодавства  України;

- забезпечення взаємодії районної Ради з місцевими органами вико­навчої влади, органами та посадовими особами місцевого самовря­дування, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян;

-  здійснення правового забезпечення діяльності Ради.

 

Функції виконавчого апарату

           6. Виконавчий апарат виконує такі функції:

           6.1. У питаннях планування роботи районної Ради  узагальнює пропозиції депутатів, постійних  комісій, районної державної ад­міністрації до перспективного та поточного планів  роботи  ра­йонної Ради.

           6.2. У питаннях сесійної роботи районної Ради:

            - розробляє  плани підготовки сесій районної Ра­ди, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце  проведення  сесій  районної  Ради, а також питання, що вносяться на розгляд Ради;

            - бере участь у підготовці проектів рішень районної Ради;

            - організовує обговорення тез доповідей і  проектів рі­шень районної  Ради  з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, депутатами у виборчих округах  та у трудових  колективах, узагальнює  внесені  на  цих засіданнях пропозиції і зауваження;

            - узагальнює  пропозиції і зауваження, висловлені депута­тами на сесіях або передані в письмовій формі  головуючому  на сесіях, розробляє проекти  заходів щодо їх реалізації і направ­ляє виконавцям, здійснює контроль за їх виконанням;

            - веде протокол (за необхідності – звукову стенограму) пленарних засідань районної Ради, своєчасно доводить рішення Ради до виконавців, сприяє у виконанні  рі­шень Ради.

           6.3. У питаннях  роботи  президії  районної Ради забезпечує підготовку матеріалів на її засідання та ведення протоколу.

           6.4. У питаннях роботи постійних комісій районної Ради  за­безпечує організаційне, консультативне  та методичне обслуговування, створює необхідні  умови  для  ефективної  їх  діяльнос­ті, сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.

           6.5. У питаннях здійснення повноважень депутатами  районної Ради забезпечує  їх інформаційно-довідковими матеріалами, орга­нізовує навчання, надає допомогу в діяльності депутатів на  ви­борчих округах, у проведенні звітів перед виборцями.

           6.6. У питаннях роботи координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради забезпечує підготовку матеріалів до засідання і ведення протоколу. Сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків, пропозицій.

           6.7. У питаннях правового забезпечення діяльності Ради, постійних комісій здійснює облік, систематизацію законодавства Ук­раїни, вносить пропозиції  щодо  відповідності  чинному законо­давству підготовлених проектів рішень районної Ради  та  реко­мендацій постійних комісій.

           6.8. У питаннях забезпечення гласності бере участь у підго­товці матеріалів про роботу районної Ради, президії районної Ради, координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради, постійних комісій та депутатів для публікації у пресі і транслювання по радіо, сприяє у випуску методичних рекомендацій з  питань  діяльності  органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

           6.9. У питаннях  організації  прийому  громадян  вивчає  та розглядає їх звернення, заяви і скарги,  контролює виконання  доручень керівництва районної Ради.

           6.10. У питаннях    адміністративно-територіального   устрою сприяє місцевим радам у здійсненні ними своїх повноважень.

           6.11. У питаннях  взаємодії  з  сільськими, селищною  радами вивчає і  узагальнює практику їх діяльності, надає їм методичну та консультативну допомогу, забезпечує взаємообмін інформацією.

           6.12. Забезпечує ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, організовує фінан­сове та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної Ради.                              

 

7. Організацію роботи виконавчого апарату і контроль за виконанням функцій щодо організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради, її органів і депутатів здійснює керуючий справами.